วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.๒๕๓๙
______________
ตอนที่ ๑
กล่าวทั่วไป

เนื่องจากระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔ ใช้ปฏิบัติมานานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงระเบียบดังกล่าว ให้ทันสมัยเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ จึงออกระเบียบไว้สำหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔
๓.๒ ระเบียบกองทัพบก (ฉบับที่ ๒) ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๖
บรรดาความในระเบียบ คำสั่งและคำชี้แจงอื่นใดของกองทัพบกที่เกี่ยวกับการจำหน่ายที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ คำจำกัดความในระเบียบนี้
๕.๑ การจำหน่าย หมายถึง การดำเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง) ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการหรือเป็นของล้าสมัย หมดความจำเป็น ไม่ใช้ราชการต่อไป หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรือครบอายุการใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนด
๕.๒ การจำหน่ายเป็นสูญ หมายถึง การจำหน่ายในกรณีที่สิ่งอุปกรณ์ สูญไป โดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการได้ หรือมีสิ่งอุปกรณ์อยู่ แต่ไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลายได้
เฉพาะในการปฏิบัติราชการสนามนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถนำซากสิ่งอุปกรณ์กลับมาได้ เนื่องจากความจำกัดของภูมิประเทศ หรือเนื่องจากการกระทำของข้าศึก ให้ถือว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นสูญไป ไม่มีซากเหลืออยู่ให้เห็น และในกรณีที่ผู้รับผิดชอบชดใช้ ถึงแก่กรรม เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนามคราวนั้นให้ถือว่า หาผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ได้
๕.๓ สิ่งอุปกรณ์ หมายถึง สิ่งของที่จำเป็นทั้งมวล ที่จัดให้หน่วยทหาร รวมทั้งที่มีไว้เพื่อการดำรงอยู่และการปฏิบัติของหน่วยทหารด้วย เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย เชื้อเพลิง สัตว์ ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล และเครื่องมือ เครื่องใช้ ต่าง ๆ เป็นต้น
๕.๔ สิ่งอุปกรณ์ในโครงการ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศ
๕.๕ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไป ไม่คงรูป ไม่คงสภาพ และ/หรือ ไม่มีคุณค่าของการใช้งานเหมือนเดิม
๕.๖ สิ่งอุปกรณ์ถาวรกำหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สำเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ และลักษณะมั่นคงต่อการใช้งาน แต่ย่อมเสื่อมสภาพ เสื่อมราคาไปตามวาระ และระยะเวลาแห่งการใช้งาน
๕.๗ สิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่กำหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สำเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ และลักษณะมั่นคงต่อการใช้งาน หากมีการเก็บรักษา และปรนนิบัติบำรุงเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมจะมีอายุยืนนาน
๕.๘ สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต หมายถึง สัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการสัตว์ทหารบก อันได้แก่ สัตว์พาหนะ สัตว์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุนัขใช้งานทางทหาร โคเนื้อ และโคนม เป็นต้น
๕.๙ สิ่งอุปกรณ์หลัก หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้เวลาในการจัดหานาน และราคาแพง แต่มิได้ระบุไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์สำคัญ ซึ่งกรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบได้ทำบัญชี และประกาศเป็นสิ่งอุปกรณ์หลัก
๕.๑๐ สิ่งอุปกรณ์สำคัญ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการฝึก การรบ ราคาแพง ยากต่อการจัดหา หรือการผลิต มีความต้องการไม่แน่นอน อาจจะขาด หรือเกินอยู่เสมอ ในระบบการส่งกำลัง และ/หรือเป็นรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุขั้นมูลฐาน ซึ่งกรมฝ่ายยุทธบริการเสนอบัญชีรายการให้กองทัพบกประกาศเป็นสิ่งอุปกรณ์สำคัญ
๕.๑๑ ชิ้นส่วนซ่อม หมายถึง องค์ประกอบ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือส่งกำลัง และ/หรือ คู่มือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นส่วนซ่อม เช่น ลำกล้องปืน คาบูเรเตอร์ หลอดวิทยุ เป็นต้น
๕.๑๒ การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก หมายถึง การตัดยอดออกจากบัญชีคุม ตามอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
๕.๑๓ สิ่งอุปกรณ์เกินความต้องการ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่เกินความต้องการของกองทัพบก
๕.๑๔ การโอน หมายถึง การมอบสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ไปยังส่วนราชการนอกกองทัพบก หน่วยงานตามกฏหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
๕.๑๕ การแลกเปลี่ยน หมายถึง การโอนกรรมสิทธิในสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนกับสิ่งอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน หรือต่างประเภทกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน
๕.๑๖ การนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น หมายถึง การนำเอาสิ่งอุปกรณ์ ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่ตรงกับความมุ่งหมายเดิม
๕.๑๗ การทำลาย หมายถึง การดำเนินการต่อสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่าย และตัดยอดออกจากบัญชีคุมเรียบร้อยแล้ว โดยการกระทำให้สิ้นสภาพ หรือกระทำให้เป็นสิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ ด้วยการทำลายให้สิ้นสภาพ หรือให้สูญสิ้นไป
๕.๑๘ ราคาซื้อหรือได้มา หมายถึง ราคาที่ซื้อสิ่งอุปกรณ์นั้นมา หรือราคาสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มา สำหรับสิ่งอุปกรณ์ในโครงการให้ถือราคาตามใบแจ้งราคา และเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ ๒๐ ส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่กองทัพบกจัดหา หรือได้มาโดยวิธีอื่น ให้ถือราคาตามใบเบิก หรือราคาตามที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นกำหนด
๕.๑๙ ราคาซากสิ่งอุปกรณ์ หมายถึง ราคาสิ่งอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ จนใช้ราชการไม่ได้ ตามสภาพที่เป็นจริงในขณะนั้น
๕.๒๐ ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย หมายถึง ที่ตั้งทางการส่งกำลังบำรุงที่มีหน้าที่ รับ คัดแยก เก็บรักษา และปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ หรือซากสิ่งอุปกรณ์ ที่อนุมัติให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุมแล้ว
๕.๒๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม หมายถึง การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๕.๒๑.๑ การปฏิบัติตามคำสั่งยุทธการ ซึ่งสั่งการตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
๕.๒๑.๒ การทำการรบ ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมาย
๕.๒๑.๓ การปราบปรามผู้ก่อการร้ายทุกชนิด ตลอดจนการปราบปรามการบ่อนทำลาย ล้มล้าง การปราบกบฎ และการปราบจลาจล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งการ
๕.๒๒ การสอบสวน หมายถึง การดำเนินการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐาน ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐาน อันได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ เอกสาร สถานที่ ภาพถ่าย หรือสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น และการดำเนินการใด ๆ เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ทราบเหตุนั้น ๆ
๕.๒๓ สำนวนการสอบสวน หมายถึง เอกสาร หรือหนังสือที่ผู้สอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนทำขึ้นจากการสอบสวน ได้แก่ คำให้การ สำเนารายงาน ภาพถ่าย แผนที่ เป็นต้น เอกสารหรือหนังสือเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาสั่งการ อนึ่งในสำนวนการสอบสวน ให้ลงสถานที่และวันเดือนปีในการสอบสวนด้วย
ข้อ ๖ ให้แบ่งสิ่งอุปกรณ์ เพื่อการจำหน่ายออกเป็น ๔ ประเภทดังนี้
๖.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
๖.๒ สิ่งอุปกรณ์ถาวร แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๖.๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ถาวรกำหนดอายุ
๖.๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่กำหนดอายุ
๖.๓ สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต
๖.๔ ชิ้นส่วนซ่อม
ตอนที่ ๒
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ ๗ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
๗.๑ ควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ตลอดจนการประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายแก่กรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้อง
๗.๒ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์แก่ผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๘ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
๘.๑ ควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ตลอดจนประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์แก่หน่วยต่าง ๆ
๘.๒ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์แก่ผู้บังคับบัญชา
๘.๓ กำหนดระเบียบปลีกย่อย เกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ภายในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนขึ้น โดยอนุโลม ตามระเบียบนี้
๘.๔ กำหนดประเภท และอายุของสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการที่รับผิดชอบ
๘.๕ กำหนดราคาซื้อ หรือได้มา
๘.๖ กำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยจะต้องส่งซากคืน
๘.๗ ตรวจสอบให้คำแนะนำทักท้วง ควบคุมการดำเนินกรรมวิธีทางเอกสารเกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
๘.๘ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งขออนุมัติตัดยอดออกจากบัญชีคุม
๘.๙ เร่งรัดการดำเนินการในเรื่องการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์แก่คลัง หรือที่ตั้งทางการส่งกำลังบำรุงที่รับผิดชอบ
๘.๑๐ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เมื่อสิ่งอุปกรณ์นั้นได้รับอนุมัติให้จำหน่ายแล้ว ถ้าเป็นสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ให้รายงานจนถึงกองทัพบก เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป
๘.๑๑ มีอำนาจในการสั่งการให้ถอดชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบที่ใช้ราชการได้ ออกจากยุทโธปกรณ์ที่รออนุมัติจำหน่าย เพื่อนำไปใช้ราชการต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องรอกองทัพบกอนุมัติ เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่เป็นพยานหลักฐานอันสำคัญในคดี ตลอดระยะเวลาที่คดียังไม่ถึงที่สุด
๘.๑๒ มีอำนาจในการดำเนินการ ส่งสิ่งอุปกรณ์ ไปยังตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายทันที ยกเว้นสิ่งอุปกรณ์ที่เป็นพยานหลักฐานอันสำคัญในคดี ตลอดระยะเวลาที่คดียังไม่สิ้นสุด
๘.๑๓ ดำเนินการในเรื่องการทำลายสิ่งอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุม ให้สิ้นสภาพทางทหารก่อนขายหรือแลกเปลี่ยน
ข้อ ๙ แม่ทัพภาค
๙.๑ กำหนดระเบียบปลีกย่อย และคำสั่งเกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ภายในกรอบและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๙.๒ กำหนดและแต่งตั้งกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติในเรื่องการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
๙.๓ ประสานการปฏิบัติกับกรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษ เกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
๙.๔ ตรวจตราและเร่งรัดหน่วยใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติของหน่วยเหนือ โดยถูกต้อง และรวดเร็ว
ข้อ ๑๐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก และผู้บังคับการจังหวัดทหารบก
๑๐.๑ กำหนดระเบียบปลีกย่อย เกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ภายในกรอบ และหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๑๐.๒ กำหนดและแต่งตั้งกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติ ในการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
๑๐.๓ จัดตั้งและดำเนินการในเรื่อง ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
๑๐.๔ ดำเนินการในเรื่องการทำลายสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุม ให้สิ้นสภาพทางทหารก่อนขาย หรือแลกเปลี่ยน
๑๐.๕ กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ประสานการปฏิบัติ และเร่งรัดเกี่ยวกับ การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ แก่หน่วยส่งกำลัง และที่ตั้งการส่งกำลังบำรุงที่รับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยทหารที่รับการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุง เพื่อให้การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว
ข้อ ๑๑ ผู้บังคับหน่วยทหาร
๑๑.๑ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ทักท้วง ควบคุม การดำเนินกรรมวิธีทางเอกสารเกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
๑๑.๒ กำหนดและแต่งตั้งกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการในเรื่องการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
๑๑.๓ ตรวจตราและเร่งรัดหน่วยใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติของหน่วยเหนือ โดยถูกต้อง และรวดเร็ว
๑๑.๔ ในกรณีเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ประสานการปฏิบัติกับกรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษ เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่อง การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ตอนที่ ๓
การดำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ข้อ ๑๒ การดำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 และ 5 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 และ 5 ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ให้รวมถึงอำนาจอนุมัติในการจำหน่ายด้วย
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยดำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ทันที เมื่อสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วย มีสภาพสมควรจำหน่ายตามข้อ ๕.๑ ในกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิด การดำเนินการขาย การแลกเปลี่ยน การโอน สิ่งอุปกรณ์ หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้วให้รายงานขออนุมัติไปยังกองทัพบก
ข้อ ๑๔ การรายงานขออนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้
๑๔.๑ หน่วยขนาดกองร้อย หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา
๑๔.๒ รายงานทันที เมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพที่ต้องตัดออกจากบัญชีคุมเพื่อการจำหน่าย เว้นแต่การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนามนั้น ถ้าจำเป็นให้รายงานเป็นคราว ๆ ไป การรายงานแต่ละคราวนั้น ให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติเรื่องหนึ่ง ๆ แต่ไม่เกิน ๓ เดือน
๑๔.๓ สิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้ตัดออกจากบัญชีคุม โดยไม่ต้องรายงานขออนุมัติจำหน่าย
๑๔.๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพการใช้งาน เว้น สป.๕ ซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพการใช้งาน ให้รายงานขออนุมัติจำหน่ายแต่ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน
๑๔.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ถาวรกำหนดอายุ ซึ่งได้จ่ายประจำตัวทหาร เมื่อใช้งานครบอายุแล้ว
๑๔.๓.๓ ชิ้นส่วนซ่อม ซึ่งใช้ไปในการซ่อมบำรุง
๑๔.๓.๔ เครื่องแต่งกายทหาร
ข้อ ๑๕ หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๑๔ แล้ว ปฏิบัติตามลำดับดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑๕.๒ รายงานขออนุมัติจำหน่าย

ข้อ ๑๖ การตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑๖.๑ ให้ตั้งคณะกรรมการทันทีที่ได้รับรายงาน เว้นกรณีที่สิ่งอุปกรณ์นั้นสูญไป หรือเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ไม่เกินเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด ให้รายงานขออนุมัติจำหน่าย โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน
๑๖.๒ คณะกรรมการประกอบด้วย ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ ถ้ามีข้าราชการสัญญาบัตรไม่เพียงพอ ให้ตั้งข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรหรือข้าราชการจากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได้ ๑ นาย
๑๖.๓ คณะกรรมการมีหน้าที่สอบสวนหารายละเอียดข้อเท็จจริง และสาเหตุของการจำหน่าย พร้อมทั้งพิจารณาการดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ หรือพลประจำด้วยว่าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคำแนะนำหรือคู่มือหรือไม่ แล้วรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งแนบสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยังไม่เสร็จ จะขออนุญาตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนต่อไป อีกคราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
การสอบสวนนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามความสำคัญของเรื่อง ในกรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีราคาต่ำ หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนโดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้มีอำนาจอนุมัติก็เป็นการเพียงพอ ข้อสำคัญต้องสอบสวนให้ได้ความจริงว่า สาเหตุเกิดจากเหตุใด อาทิเช่น จากการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือการจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดขึ้นตามสภาพปกติ หรือจากการกระทำของข้าศึก เป็นต้น และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผลการสอบสวนส่อไปในทางเป็นความผิดในทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวน แยกสำนวนการสอบสวนดำเนินคดีอาญาต่อไป
๑๖.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาดบัญชี ซึ่งต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง ให้รายงานตามลำดับชั้นไปยังกองทัพบกโดยด่วน เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง โดยปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ข้อ ๑๗ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจำหน่าย
๑๗.๑ ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕ (ผนวก ก.แบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย) และแนบหลักฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกับรายงานด้วย
๑๗.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งกำลัง (ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร)
๑๗.๓ สำเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ
๑๗.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยังกองบังคับการควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความเห็นก่อน จึงส่งรายงานไปตามข้อ ๑๗.๒
ข้อ ๑๘ หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องแนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติจำหน่าย
๑๘.๑ คำสั่งหรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑๘.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
๑๘.๓ คำให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์
๑๘.๔ สำนวนการสอบสวน เว้นกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนโดยสรุปตามข้อ ๑๖.๓ วรรค ๒
๑๘.๕ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น
ข้อ ๑๙ การปฏิบัติของหน่วยที่ได้รับรายงาน
๑๙.๑ ตรวจสอบรายงานและหลักฐานที่แนบ ซึ่งอาจส่งกลับคืน เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ เมื่อเห็นว่าไม่ชัดเจน หรือไม่สมบูรณ์พอ
๑๙.๒ ในกรณีที่มีอำนาจอนุมัติ ก็สั่งการอนุมัติให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุม และสั่งการชดใช้ ถ้าสิ่งอุปกรณ์นั้นมีซากอยู่ ก็สั่งการปฏิบัติต่อซากนั้นไปพร้อมกันด้วย ต่อจากนั้นก็ส่งรายงานที่อนุมัติแล้วกลับไปยังหน่วยรายงานตามสายการส่งกำลัง และถ้าเป็นสิ่งอุปกรณ์ถาวรตามที่ระบุไว้ในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ หรืออัตราสิ่งอุปกรณ์ ก็ให้เสนอสำเนารายงานขออนุมัติจำหน่ายที่อนุมัติแล้วไปยังกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ และกองบัญชาการช่วยรบ ที่ให้การสนับสนุนด้วย
๑๙.๓ ในกรณีที่เกินอำนาจอนุมัติ ให้บันทึกความเห็นลงไปในรายงานนั้น แล้วเสนอรายงานนั้น พร้อมทั้งหลักฐานที่แนบต่อไปตามสายการส่งกำลัง ตามลำดับจนถึง ผู้มีอำนาจอนุมัติ
๑๙.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ
๑๙.๔.๑ ให้รายงานขออนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ในโครงการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยตามปกติ จนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
๑๙.๔.๒ สำเนารายงานขออนุมัติจำหน่าย ตามข้อ ๑๙.๔.๑ เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
๑๙.๔.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ เมื่อได้รับรายงานแล้วให้รายงานถึงกองทัพบก เพื่อแจ้งให้ประเทศผู้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ ทราบ และทำข้อตกลงหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไป
๑๙.๔.๔ ห้ามดำเนินการใด ๆ หรือปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่าย และตัดยอดออกจากบัญชีคุมแล้ว ก่อนที่จะได้ข้อยุติจากผลการดำเนินการตามข้อ ๑๙.๔.๓ เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๒๐ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจากบัญชีคุมของหน่วย และแจ้งผลการอนุมัตินั้นให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่างการดำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจำหน่าย หน่วยรายงานมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้น ให้หน่วยรายงานทำเบิกทดแทนไปได้ เว้น สป.๔ โดยในการเบิกทดแทน ให้แนบสำเนารายงานขออนุมัติจำหน่าย (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) ไปด้วย
ข้อ ๒๑ การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
๒๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา มีอำนาจอนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในตอนที่ ๔ ของระเบียบนี้
๒๑.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับได้อนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ ๒๑.๑ แล้ว ให้เสนอเฉพาะสำเนารายงานขออนุมัติจำหน่าย (ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕) ไปตามสายการส่งกำลัง จนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ
๒๑.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ และหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๒๑.๒ แล้ว ดำเนินการตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบของกองทัพบก เว้นสิ่งอุปกรณ์ในโครงการให้ดำเนินการตามข้อ ๑๙.๔
ตอนที่ ๔
อำนาจอนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ข้อ ๒๒ ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่า มีอำนาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอำนาจอนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยอื่น ๆ ซึ่งรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ จากกองบัญชาการช่วยรบ หรือจากมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ในพื้นที่การสนับสนุนของกองบัญชาการช่วยรบนั้นด้วย
ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติโดยถือจำนวนเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ ที่รายงานขออนุมัติจำหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้
๒๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๒๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ ๒๒.๑ กรณีจำหน่ายเป็นสูญ วงเงินต้องไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหาร ในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๓ ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพหรือเทียบเท่า มีอำนาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของกองทัพภาคและหน่วยในพื้นที่ ซึ่งรับการสนับสนุนจากที่ตั้งทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาค หรือหน่วยในอัตราของตน โดยถือจำนวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำหน่ายในคราวหนึ่งดังนี้
๒๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๒๓.๑ กรณีจำหน่ายเป็นสูญ วงเงินต้องไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหาร ในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๔ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีอำนาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชีคุม ดังนี้
๒๔.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม ให้ถือจำนวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำหน่ายในคราวหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต หากวงเงินเกินที่กำหนด ให้ลงนามรับคำสั่งผู้บัญชาการทหารบก และสำเนาเรื่องให้กองทัพบกทราบด้วย
๒๔.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๒๔.๑ กรณีจำหน่ายเป็นสูญ วงเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่จำหน่ายเป็นสูญ ให้เป็นไปตามข้อ ๒๒.๒ หรือ ข้อ ๒๓.๒ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ ผู้บัญชาการทหารบก มีอำนาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท ออกจากบัญชีคุมได้ทุกกรณี โดยไม่จำกัดวงเงิน เว้นแต่การจำหน่ายเป็นสูญ มีอำนาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ในโครงการช่วยเหลือทางการทหารในระหว่างภาวะปกติเป็นสูญ วงเงินตามราคาที่ได้มาของสิ่งอุปกรณ์ในโครงการประเภทนี้ที่จำหน่ายเป็นสูญ ต้องไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินที่จำหน่ายเป็นสูญไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตอนที่ ๕
การชดใช้สิ่งอุปกรณ์
ข้อ ๒๖ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระทำในเมื่อสิ่งอุปกรณ์ได้ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ จนใช้ราชการไม่ได้ สูญหาย ตาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระทำได้ ๓ วิธี คือ การแก้ไขให้คงสภาพเดิม การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และการชดใช้ด้วยเงิน
๒๗.๑ การแก้ไขให้คงสภาพเดิมในกรณีที่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ ให้แก้ไขโดยผู้รับผิดชดใช้เสียค่าใช้จ่ายเอง ภายในกำหนดเวลาอันสมควร
๒๗.๒ การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ ในกรณีที่สูญหาย หรือไม่สามารถแก้ไข ให้คงสภาพเดิมได้
๒๗.๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ที่นำมาชดใช้ ต้องมีชนิด ลักษณะ และขนาดอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพไม่เลวไปกว่าสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติตัดยอดออกจากบัญชีคุมนั้น
๒๗.๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ซึ่งไม่ให้ชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ มีดังต่อไปนี้
๒๗.๒.๒.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก
๒๗.๒.๒.๒ สิ่งอุปกรณ์สำคัญ
๒๗.๒.๓ ผู้ชดใช้ต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์สิ่งอุปกรณ์ และต้องนำสิ่งอุปกรณ์ที่นำมาชดใช้ส่งมอบหรือติดตั้งให้แก่ทางราชการ ตามตำบลที่ผู้สั่งการชดใช้กำหนด ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
๒๗.๓ การชดใช้ด้วยเงิน
๒๗.๓.๑ ให้ชดใช้เป็นเงินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒๗.๓.๒ ในการชดใช้ด้วยเงินนั้นให้ผู้ชดใช้ส่งเงินชดใช้ให้เสร็จสิ้นใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้สั่งการ ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ผ่อนผันใช้เป็นรายเดือนได้ โดยให้ผ่อนส่งให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือภายในไม่เกิน ๑ ปี การผ่อนผันระยะเวลาเกิน ๑ ปี จะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
๒๗.๓.๓ ถ้าเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหาด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ การผ่อนผันชดใช้เงินเกิน ๑ ปี จะต้องขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันตามข้อ ๒๗.๓.๒ ให้ทำสัญญารับสภาพหนี้เป็นหนังสือ พร้อมหลักประกันที่เหมาะสมไว้เป็นหลักฐาน และให้มีผลใช้บังคับได้ตามกฏหมาย ถ้าเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหาจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ประเภทที่ ๑ ให้ส่งสำเนาสัญญาให้กระทรวงการคลัง ๑ ฉบับ กับแจ้งผลการผ่อนใช้ของผู้ต้องรับผิดตามสัญญา ไปให้กระทรวงการคลังทราบทุกเดือน ถ้าเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหาด้วยเงินงบประมาณประเภทที่ ๒ ให้ส่งสำเนาสัญญารับสภาพหนี้ให้กระทรวงกลาโหม ๑ ฉบับ
๒๗.๓.๔ ในการทำสัญญารับสภาพหนี้ ให้ผู้บังคับหน่วยถืองบประมาณที่สนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยเริ่มรายงาน เป็นผู้ลงนามทำการแทนผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเป็นคู่สัญญา สัญญารับสภาพหนี้ ให้ใช้ตามแบบ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ ๒๘ ถ้าผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อ ๒๗ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์จากบัญชีคุม สั่งการเฉพาะในเรื่องการตัดยอด แล้วเสนอเรื่องไปยังกรมสารบรรณทหารบก เพื่อส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีต่อไป และให้กรมสารบรรณทหารบกแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ข้อ ๒๙ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม ดำเนินการในเรื่องการชดใช้สิ่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
๒๙.๑ สั่งการในเรื่อง การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ไปพร้อมกับอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมเว้นกรณีข้อ ๒๘
๒๙.๒ การแก้ไขให้คงสภาพเดิม และการชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ที่แก้ไขหรือที่นำมาชดใช้ ประกอบด้วยข้าราชการสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในสิ่งอุปกรณ์นั้นร่วมด้วย
ตอนที่ ๖
การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุมแล้ว
ข้อ ๓๐ ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่า ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ สั่งการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่ตัดยอดออกจากบัญชีคุมแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งตามลำดับดังต่อไปนี้
๓๐.๑ ส่งคืน หรือปฏิบัติตามที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์นั้นกำหนด
๓๐.๒ มอบให้แก่ผู้ชดใช้
๓๐.๓ ให้หน่วยนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
๓๐.๔ ส่งให้แก่ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
๓๐.๕ ทำลาย
* ข้อ ๓๑ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ หรือซากสิ่งอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
๓๑.๑ ตามข้อ ๓๐
๓๑.๒ ขาย
๓๑.๓ แลกเปลี่ยน
๓๑.๔ โอน
๓๑.๕ การดำเนินการตามข้อ ๓๑.๒ ถึง ข้อ ๓๑.๔ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก สั่งการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ หรือซากสิ่งอุปกรณ์โดยลงนามรับคำสั่ง ผบ.ทบ.พร้อมสำเนาเรื่องทั้งหมด ให้กองทัพบกทราบ ภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๓๒ สิ่งอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในข้อ ๑๙.๔ ของระเบียบนี้
ข้อ ๓๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ ห้ามมอบให้แก่ผู้ชดใช้
๓๓.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก
๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์สำคัญ
ข้อ ๓๔ การส่งให้ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
๓๔.๑ ส่งให้แก่ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายที่สะดวกในการขนส่ง และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
* ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ ลง ๓๑ ส.ค.๒๕๔๓
๓๔.๒ หลักฐานประกอบการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
๓๔.๒.๑ สำเนารายงานขออนุมัติจำหน่าย (ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕) ที่อนุมัติแล้ว
๓๔.๒.๒ หลักฐานการส่งคืน ใช้ใบส่งคืน (ทบ.๔๐๐ - ๐๑๓) หรือใบส่งคืน และส่งสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐ - ๐๑๔) หรือใบเบิกหรือใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐ - ๐๐๗ - ๑) แล้วแต่กรณี
๓๔.๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ ห้ามส่งให้แก่ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
๓๔.๓.๑ สัตว์
๓๔.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติด้วยวิธีอื่นแล้ว
๓๔.๓.๓ กระสุนและวัตถุระเบิด
๓๔.๓.๔ เชื้อเพลิง สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นพิษ และทำให้ระคายเคือง
๓๔.๓.๕ ยารักษาโรค สารเคมี ชีวะรังสี และยาเสพติดให้โทษ
๓๔.๓.๖ สิ่งอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ที่เห็นว่าไม่มีค่า ในการซื้อขาย
ตอนที่ ๗
ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
ข้อ ๓๕ การจัดตั้ง
๓๕.๑ ให้หน่วยต่าง ๆ ต่อไปนี้ จัดตั้งตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
๓๕.๑.๑ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ที่มีหน้าที่สนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุง
๓๕.๑.๒ กองบัญชาการช่วยรบ
๓๕.๑.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ
๓๕.๒ ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ตามความจำเป็น
๓๕.๒.๑ เจ้าหน้าที่ของตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย จัดจากกำลังพล ซึ่งบรรจุไว้ตามอัตราบรรจุของหน่วยจัดตั้งประกอบด้วย
๓๕.๒.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร ๑ - ๓ นาย แล้วแต่ขนาดหน่วยจัดตั้ง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย และผู้ช่วยหัวหน้าตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย ตามความเหมาะสม
๓๕.๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตามความจำเป็น
๓๕.๒.๒ สถานที่ซึ่งจัดตั้งเป็นตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย คงใช้สถานที่ที่มีอยู่เดิมของหน่วยจัดตั้ง ทั้งนี้ควรเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อได้
๓๕.๒.๓ เครื่องมือเครื่องใช้ของตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายให้ใช้รวมกับหน่วยจัดตั้ง
ข้อ ๓๖ หน้าที่และความรับผิดชอบ
๓๖.๑ ผู้บังคับหน่วยจัดตั้งตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
๓๖.๒ หัวหน้าตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่วย มีหน้าที่ บังคับบัญชา รับผิดชอบ และการดำเนินการของตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
ข้อ ๓๗ การดำเนินการของตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย ได้แก่ การดำเนินการ รับ คัดแยก ทำหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุม เก็บรักษา และปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ หรือซากสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุมแล้ว
ข้อ ๓๘ การรับ
๓๘.๑ รับสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติได้สั่งการให้นำส่งให้แก่ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายนั้น ๆ
๓๘.๒ ให้ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย รับสิ่งอุปกรณ์ หรือซากสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๓๘.๑ โดยดำเนินการตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ข้อ ๓๙ การคัดแยก
๓๙.๑ สิ่งอุปกรณ์และซากสิ่งอุปกรณ์ แยกตามรายการ
๓๙.๒ ซากสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งชำรุดแยกเป็นส่วน ๆ และประกอบกันเป็นรูปเดิมไม่ได้ (เศษซากสิ่งอุปกรณ์) แยกตามชนิดของวัตถุ
ข้อ ๔๐ การทำหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุม
๔๐.๑ สิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ดำเนินการตามข้อตกลงกับองค์การที่ให้ความช่วยเหลือ
๔๐.๒ สิ่งอุปกรณ์และซากสิ่งอุปกรณ์ ดำเนินการเช่นเดียวกับการทำหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ ที่ยังใช้ราชการอยู่ โดยใช้บัตรบัญชีคุมแบบ ทบ.๔๐๐ - ๐๐๓ - ๒ สำหรับหน่วยนับนั้น สิ่งอุปกรณ์และซากสิ่งอุปกรณ์ให้ใช้หน่วยนับ ตามลักษณะนาม ส่วนเศษซากสิ่งอุปกรณ์ให้ใช้หน่วยนับเป็นน้ำหนัก หรือปริมาตรตามมาตราเมตริก
ข้อ ๔๑ การเก็บรักษา ให้ดำเนินการเก็บรักษาให้ปลอดภัย
ข้อ ๔๒ การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์และซากสิ่งอุปกรณ์
๔๒.๑ หมายถึง การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๔๒.๑.๑ กรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ในโครงการให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกับองค์การที่ให้ความช่วยเหลือ
๔๒.๑.๒ การขาย
๔๒.๑.๓ การแลกเปลี่ยน
๔๒.๑.๔ การโอน
๔๒.๑.๕ การทำลาย
๔๒.๑.๖ การทำลายสภาพทางทหารก่อนขาย หรือแลกเปลี่ยน
๔๒.๑.๗ การนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
๔๒.๒ ผู้บังคับหน่วยจัดตั้งตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย รายงานขออนุมัติปฏิบัติต่อซากสิ่งอุปกรณ์ที่จำหน่ายแล้ว ตามข้อ ๔๒.๑.๑ ถึงข้อ ๔๒.๑.๔ อย่างน้อยปีละครั้ง (ผ่าน กบ.ทบ.) จนถึง ทบ. สำหรับข้อ ๔๒.๑.๕ ถึงข้อ ๔๒.๑.๗ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานของตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายของหน่วย
ตอนที่ ๘
ข้อกำหนดอื่น ๆ
ข้อ ๔๓ อำนาจในการกำหนดระเบียบปลีกย่อย
๔๓.๑ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ กำหนดระเบียบปลีกย่อยที่เกี่ยวกับการจำหน่าย โดยไม่ขัดกับระเบียบนี้
๔๓.๒ ให้กรมพลาธิการทหารบก กำหนด ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายที่จัดตั้งขึ้น
๔๓.๓ ให้จังหวัดทหารบก มณฑลทหารบก กองบัญชาการช่วยรบ และกรมฝ่ายยุทธบริการ ที่จัดตั้งตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายขึ้น กำหนดระเบียบ การปฏิบัติ ณ ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่กรมพลาธิการทหารบก กำหนด ตามข้อ ๔๓.๒ โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
(ลงชื่อ) พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
( ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ )
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

ผนวก ก. แบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย
ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕
จากหน่วยรายงาน (๑) ที่ ( ) สิ่งอุปกรณ์ใช้
(๕) สิ้นเปลือง (๘)
( ) สิ่งอุปกรณ์ถาวร
ถึงหน่วยสนับสนุน (๒) วันที่ เดือน พ.ศ. กำหนดอายุ
(๖) ( ) สิ่งอุปกรณ์ถาวร
ไม่กำหนดอายุ
หน่วยครอบครอง (๓) เอกสารที่แนบรวม แผ่น ( ) สิ่งอุปกรณ์ที่มี
ชีวิต
สายงานที่ควบคุม (๔) (๗) ( ) ชิ้นส่วนซ่อม
ลำดับ หมายเลข รายการ จำนวน หน่วยนับ หลักฐาน ราคาซื้อหรือ หมายเหตุ
(๙) สิ่งอุปกรณ์ (๑๑) (๑๒) (๑๓) การรับ ได้มา (๑๗)
(๑๐) (๑๔)
หน่วยละ รวม
(๑๕) (๑๖)
รวมทั้งสิ้น (๑๘)
(ด้านหลัง)
ข้อเสนอของหน่วยรายงาน (๑๙)
เรียน...................................................
หน่วย........................ขออนุมัติจำหน่าย............................................................
สรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน.......................................................................
วงเงินในการจำหน่ายครั้งนี้ อยู่ในอำนาจอนุมัติ................................................................
ซากสิ่งอุปกรณ์ให้ดำเนินการ...................................................................................... ..
หน่วย..........................ตรวจสอบแล้ว เห็นควร.............................................................
..............................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................ ..
(ตำแหน่ง)........................................ ..
วัน......เดือน......พ.ศ..........
บันทึกความเห็นของหน่วยสนับสนุน (โดยตรง) การสั่งการของผู้มีอำนาจอนุมัติ (ระดับ
(๒๐) ผบ.พล. หรือเทียบเท่า) (๒๑)
บันทึกความเห็นของหน่วยสนับสนุน (ทั่วไป) การสั่งการของผู้มีอำนาจอนุมัติ (ระดับ
(๒๒) มทภ. หรือ เทียบเท่า) (๒๓)
บันทึกความเห็นของหน่วยสนับสนุน (กรม การสั่งการของผู้มีอำนาจอนุมัติ (ระดับ ทบ.)
ฝ่ายยุทธบริการ) (๒๔) (๒๕)
คำอธิบายวิธีเขียน ผนวก ก.แบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย
๑. จากหน่วยรายงาน ให้ลงนามหน่วย ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙
๒. ถึงหน่วยสนับสนุน ให้ลงนามหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำหน่ายให้แก่หน่วยครอบครอง ตัวอย่างเช่น
๒.๑ หน่วยครอบครอง ร.๓ พัน ๒ ร้อย ๑ หน่วยสนับสนุนคือ หน่วยต่อไปนี้
๒.๑.๑ กอง สพบ.พล.ร.๓ สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ประเภทชิ้นส่วนซ่อมสาย สพ.
๒.๑.๒ บชร.๒ สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทนอกจากที่กล่าวไว้ ในข้อ ๒.๑.๑
๒.๒ หน่วยครอบครอง ร้อย ค.หนัก ร.๑๓ หน่วยสนับสนุน คือ หน่วยต่อไปนี้
๒.๒.๑ มว.ซบร.สน.๓ กอง สพบ.พล.ร.๓ สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ประเภทชิ้นส่วนซ่อมสาย สพ.
๒.๒.๒ มทบ.๒๔ สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทนอกจากที่กล่าวไว้ ในข้อ ๒.๒.๑
๓. หน่วยครอบครอง ให้ลงหน่วยตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙
๔. สายงานที่ควบคุม ให้ลงสายงานที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้คำย่อ เช่น กส. พธ. ฯลฯ ในรายงานครั้งหนึ่ง ๆ ให้ใช้เฉพาะสายงานที่ควบคุมสายเดียว
๕. ที่ ให้ลงที่หนังสือออกตามระเบียบงานสารบรรณ
๖. วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ส่งหนังสือออกจากหน่วยรายงานโดยใช้คำย่อ เช่น วันที่ ๑๐ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๓๙
๗. เอกสารที่แนบรวม........แผ่น ให้ลงจำนวนแผ่นของเอกสารทั้งหมดที่แนบ เว้นแบบ ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕ ผนวก ก. แบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย ที่ใช้รายงาน
๘. ประเภทสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ ๖ ของระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙ ในรายงานครั้งหนึ่ง ๆ ทำให้เครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ประเภทเดียว
๙. ลำดับ ให้ลงลำดับที่ของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำหน่าย
๑๐. หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ให้ลงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๑๑. รายการ ให้ลงรายการสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มาหน่วยละเท่ากัน
๑๒. จำนวน ให้ลงจำนวนสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ
๑๓. หน่วยนับ ให้ลงหน่วยนับเป็นมาตราของสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ เช่น ลิตร เมตรกิโลกรัม หรือตามลักษณะนาม เช่น คัน นัด ตัว สาย ฯลฯ
๑๔. หลักฐานการรับ ให้ลงหลักฐานการได้มาของสิ่งอุปกรณ์ เช่น ทะเบียนจ่ายของหน่วยจ่าย เว้นชิ้นส่วนซ่อมไม่ต้องลงในช่องนี้
๑๕. ราคาซื้อหรือได้มาหน่วยละ ให้ใช้ตามข้อ ๕.๑๘ ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่าย พ.ศ.๒๕๓๙ แต่ละรายการเป็นบาท
๑๖. ราคาซื้อหรือได้มารวม ให้ลงผลคูณของจำนวนกับหน่วยละ (ช่อง ๑๒ X ช่อง ๑๕)
๑๗. หมายเหตุ ให้ลง
- ซากมีหรือไม่ ถ้ามีอยู่ที่ใด
- ข้อความอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติ
- รับรองตรวจถูกต้อง โดยนายทหารสัญญาบัตร
๑๘. ราคารวมทั้งสิ้น ให้ลงผลบวกของช่องรวม ตั้งแต่ รายการแรกถึงรายการสุดท้าย พร้อมทั้งให้วงเล็บวงเงินเป็นตัวหนังสือกำกับด้วยทุกครั้ง
๑๙. ข้อเสนอของหน่วยรายงาน ให้ลงข้อเสนอของผู้บังคับหน่วยรายงานในเรื่องต่อไปนี้ย่อ ๆ
- เรียน (ผบ.หน่วยสนับสนุน)
- หน่วย (หน่วยครอบครอง)
- ขออนุมัติจำหน่าย สป.สาย...รวม...รายการ วงเงิน.....บาท
- สรุปความเห็นของกรรมการสอบสวน (เห็นควรให้จำหน่ายโดยไม่ควรต้องมีผู้รับผิด เพราะเหตุใด เช่น เพราะเป็นเหตุสุดวิสัย หรือไม่ได้เกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือเกิดขึ้นตามปกติวิสัย เป็นต้น หรือควรต้องมีผู้รับผิดเพราะเหตุใด เช่น ความจงใจประมาทเลินเล่อ)
- วงเงินในการจำหน่ายครั้งนี้อยู่ในอำนาจอนุมัติ (ผบ.พล. มทภ. จก.ฝ่ายยุทธบริการ ผบ.ทบ.ฯลฯ)
- ซากสิ่งอุปกรณ์ให้ดำเนินการ (ตามข้อ ๓๐,๓๑ หรือ ๓๒)
- หน่วย (หน่วยรายงาน)
- ตรวจสอบแล้วเห็นควร (อนุมัติให้จำหน่าย และเบิกทดแทนได้)
- ลงชื่อ ผบ.หน่วย หรือทำการแทน
๒๐. ความเห็นของหน่วยสนับสนุน (โดยตรง) ถ้าวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติของ ผบ.พล. หรือเทียบเท่า หน่วยสนับสนุนโดยตรงเรียน (ผบ.หน่วยที่มีอำนาจอนุมัติ) เสนอแนะ(เห็นควรอนุมัติให้จำหน่ายและเบิกทดแทนได้ตามที่หน่วย (ชื่อหน่วยรายงาน) เสนออยู่ในอำนาจของ..... อนุมัติ) ลงชื่อ ผบ.หน่วย สนับสนุนโดยตรงหรือผู้ทำการแทน ถ้าวงเงินเกินอำนาจอนุมัติของ ผบ.พล. หรือเทียบเท่า หน่วยสนับสนุนโดยตรง เรียน (ผบ.หน่วยสนับสนุนทั่วไป) เสนอแนะ เช่นเดียวกับข้อเสนอข้างต้น
๒๑. การสั่งการของผู้มีอำนาจอนุมัติ (ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเท่า)
- สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งการ (ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเท่า)
๒๒. ความเห็นของหน่วยสนับสนุน (ทั่วไป)
- ถ้าวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติของ มทภ. หรือเทียบเท่า หน่วยสนับสนุนทั่วไป เรียน (ผบ.หน่วยที่มีอำนาจอนุมัติ) เสนอแนะ เช่นเดียวกับข้อ ๒๐
- ถ้าวงเงินเกินอำนาจของ มทภ.หรือเทียบเท่า หน่วนสนับสนุนทั่วไป เรียน (จก.ฝ่ายยุทธบริการ) เสนอแนะ เช่นเดียวกับข้อ ๒๐
๒๓. การสั่งการของผู้มีอำนาจอนุมัติ (ระดับ มทภ. หรือเทียบเท่า)
- สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งการ (ระดับ มทภ.หรือ เทียบเท่า)
๒๔. บันทึกความเห็นของหน่วยสนับสนุน (กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ)
- กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ บันทึกความเห็นเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติระดับ ทบ.
๒๕. การสั่งการของผู้มีอำนาจอนุมัติ (ระดับ ทบ.)
- สำหรับผู้มีอำนาจ ระดับเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ หรือผู้บัญชาการทหารบก


ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร
(๙)
ผู้อนุมัติระดับ ผบ.ทบ.
(๗) (๘)
หน่วยสนับสนุนระดับ กรมฝ่ายยุทธ ผู้อนุมัติระดับกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ
บริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ
(๕) (๖)
หน่วยสนับสนุนทั่วไป ผู้อนุมัติระดับ มทภ. หรือเทียบเท่า
(๓) (๔)
หน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้อนุมัติระดับ ผบ.พล. หรือเทียบเท่า
(๒)
หน่วยรายงาน หน่วยบังคับบัญชาโดยตรง
(๑) หมายเหตุ
๑. การรายงานขออนุมัติจำหน่ายส่ง
หน่วยเริ่มรายงาน รายงานไปตามสายส่งกำลังตามข้อ ๑๗.๒
๒. สำเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชา
โดยตรงทราบ ตามข้อ ๑๗.๓
๓. ทางเดินของคำสั่งอนุมัติแล้ว
ย้อนกลับทางเดิม ตามสายส่งกำลัง
คำอธิบาย ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร
๑. หน่วยเริ่มรายงาน คือหน่วยระดับกองร้อย หรือเทียบเท่า เช่น กองร้อย นขต.กรม กอง กองร้อย นขต.พล. แผนก นขต.บก.ทภ นขต.บก.มทบ. นขต.บก.จทบ ฯลฯ
๒. หน่วยรายงาน คือหน่วยบังคับบัญชา ขนาดกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นหน่วยบังคับบัญชาหน่วยตามข้อ ๑ (หน่วยเริ่มรายงาน) เช่น กองพัน กรม กองพล ฯลฯ
๓. หน่วยสนับสนุนโดยตรง ที่ให้การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงโดยตรงแก่หน่วยตามข้อ ๒ เช่น บชร.๒ สนับสนุนหน่วยใน น.ม.,มทบ.๒๒ สนับสนุนหน่วยใน อ.บ.,มทบ.๒๓ สนับสนุนหน่วยใน ข.ก., กอง สพบ.พล.ร.๓ สนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมให้กับ นขต.พล.ร.๓ ฯลฯ
๔. ผู้อนุมัติระดับ ผบ.พล. หรือเทียบเท่า มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙
๕. หน่วยสนับสนุนทั่วไป ที่ให้การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงเป็นส่วนรวมให้แก่หน่วย ตามข้อ ๓ เช่น บชร.๒ สนับสนุนส่วนรวมให้กับ มทบ.๒๒,มทบ.๒๔.,มทบ.๒๓,กอง สพบ.พล.ร.๓ ฯลฯ
๖. ผู้อนุมัติระดับ มทภ. หรือเทียบเท่า มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๒๓ ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙
๗. หน่วยสนับสนุนระดับกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยสนับสนุนทั่วไป ตามข้อ ๕ เช่น พธ.ทบ.,สพ.ทบ.,สบ.ทบ. ฯลฯ สนับสนุนให้แก่ บชร.๑,บชร.๒ ฯลฯ เป็นต้น
๘. ผู้อนุมัติระดับกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีอำนาจอนุมัติ ตามข้อ ๒๔ ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙
๙. ผู้มีอำนาจอนุมัติระดับ ผบ.ทบ. มีอำนาจอนุมัติ ตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙
___________________

ไม่มีความคิดเห็น: