วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

ชกท.ชกท.
................................
 ระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร
        ความหมาย ใช้คำย่อว่า  ชกท.” หมายถึง   กลุ่มตัวเลขอันมีความหมายระบุถึงวุฒิและความชำนาญการในหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
       ความมุ่งหมาย
                       เพื่อความสะดวกในการแบ่งประเภทกำลังพลได้ตามลักษณะคุณวุฒิ และความชำนาญในหน้าที่
                    ๒ เกิดความสะดวกในการพิจารณาตรวจสอบกำลังพล เพื่อการบันทึกประวัติการรายงานการควบคุมกำลังพล  การแยกประเภทงานเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาวางแผนเกี่ยวกับการฝึกศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และใช้เป็นหลักในการกำหนดอัตราการจัดกำลังและยุทโธปกรณ์  และอัตรากำลังพลอื่น ๆ
                      อำนวยการให้การจัดการกำลังพลได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประหยัดคุ้มค่าสามารถใช้กำลังพลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานและความชำนาญงานของแต่ละบุคคล อันจะยังผลและประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด
      การใช้ระบบหมายเลข ชกท.  ใช้ทั้งนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร
      การให้หมายเลข ชกท.  มี ๒ วิธี
                    ๑ ด้วยการศึกษาอบรม  หลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ จะมีหมายเลข ชกท. ประจำหลักสูตรอยู่  สำหรับหมายเลข ชกท. ติดตัวนายทหารสัญญาบัตรจะได้จากการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยและชั้นนายพัน ส่วนนายทหารชั้นประทวน จะมีเฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาเป็น  นนส. เท่านั้น  ตามหมายเลข ชกท.ประจำหลักสูตร    
                    ๒ ด้วยการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม ชกท. ที่จะได้รับ  และจะกระทำได้เมื่อไม่มีการเปิดการศึกษาอบรมที่เหล่า  หรือหน่วยตามสายวิทยาการ  ผบ.หน่วย ชั้น  ผบ.พล  หรือเทียบเท่า เป็นผู้ออกคำสั่งให้ ฝึกปฏิบัติหน้าที่  และให้มีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับลำดับหมายเลข ชกท. ที่จะได้รับ
      การหมดสภาพหมายเลข ชกท. หากกำลังพลผู้ใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งใน  ชกท. ที่ได้รับนั้น  มีระยะเวลานาน  โดย นายทหารสัญญาบัตร ๓ ปีขึ้นไป และนายทหารประทวน ๑ ปีขึ้นไป  ให้ปลดหมายเลข ชกท.นั้นออกเว้นที่เป็นหมายเลข  ชกท. ติดตัว
      การย้ายผิด ชกท.
                    กระทำได้เมื่อกำลังพลนั้น ๆ ได้รับการศึกษาอบรม หรือฝึกปฏิบัติงานจนครบหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ ชกท. ใหม่แล้ว  ทั้งนี้เว้นนายทหารที่สำเร็จจาก  รร.สธ.ทบ.หลักสูตรหลักประจำ  ให้พิจารณาบรรจุตำแหน่ง ฝสธ. ใน  ทบ.ได้ทุกตำแหน่ง (ชกท. ที่เป็น ฝสธ.)  โดยไม่ต้องศึกษาอบรม หรือฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม  ชกท.
                    สำหรับนายทหารที่สำเร็จจาก วทบ. จะได้รับเลข ชกท.๐๐๑๐ หรือ ๐๐๑๑  ซึ่งจะไม่ใช้ในการปรับย้าย แต่จะใช้เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาสำหรับนายทหารที่จะเจริญก้าวหน้าเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ  ทบ. ต่อไป
        หมายเลข ชกทนายทหารสัญญาบัตร
                       ประกอบด้วยกลุ่มตัวเลขหลัก    ตัว
                    เลขตัวแรก หมายถึง ประเภทงานใน ทบ.       
                                    ตัวเลข ๐     ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ  งานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง
                                    ตัวเลข      งานที่เกี่ยวกับการบังคับบัญชา และการรบ
                                    ตัวเลข     งานเกี่ยวกับธุรการ, การบริหาร และการฝึก
                                    ตัวเลข      งานเกี่ยวกับการแพทย์ และสุขาภิบาล
                                    ตัวเลข      งานเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง
                                    ตัวเลข      งานเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการสวัสดิการ
                                    ตัวเลข      งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการงบประมาณ
                                    ตัวเลข      งานทางเทคนิคด้านวิศวกรรม และเทคนิคที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
                                    ตัวเลข ๘  งานด้านวิทยาศาสตร์
                                    ตัวเลข ๙  งานเกี่ยวกับด้านการข่าว
                    ตัวเลข ๓ ตัวหลัง  แสดงถึงขีดความชำนาญงานของแต่ละประเภทงานนั้น เช่น
                                    ๐๐๐๑         นายทหารที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าครองตำแหน่งตามอัตราหรือยังไม่สามารถกำหนดหมายเลข ชกท.ใด ๆ ให้ได้
                                    ๐๐๐๒       นายทหารชั้นนายพล และ  ..พิเศษ
                                    ๐๐๐๖        นายทหารนักเรียน
                                    ๐๐๐๗        นายทหารที่กระทำความผิด หรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่นตำแหน่งประจำ, ตำแหน่งสำรองราชการ
                                    ๐๐๐๙        นายทหารที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ เช่น ตำแหน่ง ประจำ
                                    ๐๐๑๐        นายทหารที่สำเร็จจาก วทบ. (หลักสูตรหลัก)
                      นอกจากนี้ยังมีตัวเลขนำ  สำหรับงานบางตำแหน่งหน้าที่  ซึ่งจะต้องบรรจุผู้มีคุณวุฒิเป็นพิเศษ  คือ
                                    ตัวเลข ๑   เจ้าหน้าที่สงครามจิตวิทยา
                                    ตัวเลข ๒  เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางเทคนิค
                                    ตัวเลข ๓  เจ้าหน้าที่การรบพิเศษ
                                    ตัวเลข ๔  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาการ
                                   ตัวเลข ๕  อาวุธปรมาณู
                                    ตัวเลข ๖  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบนเครื่องบิน
                                    ตัวเลข ๗  พลร่ม
                                   ตัวเลข ๘  ครู
                                    ตัวอย่าง     ผู้บังคับหน่วยทหารราบ                         ชกท.๑๕๔๒
                                                       ผู้บังคับหน่วยทหารราบพลร่ม               ชกท.-๑๕๔๒
                    ความหมายของเลขตัวที่ ๒ เรียงตามลำดับเลขตัวแรก       
                                    ๕.๑ ตัวเลขแรก ๐ ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ  และงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง
                                                         (๑) ตัวเลข ๐ ไปรษณีย์
                                                         (๒) ตัวเลข ๑ อิเล็กทรอนิกส์
                                                         (๓) ตัวเลข ๒ สื่อสาร
                                                         (๔) ตัวเลข ๔ โทรศัพท์และโทรพิมพ์ แบตเตอรี เคเบิล
                                                         (๕) ตัวเลข ๕ การวิทยุ
                                                         (๖) ตัวเลข ๖ ขนส่ง
                                                         (๗) ตัวเลข ๗ การรถไฟ
                                                         (๘) ตัวเลข ๘ เรือและท่าเรือ
                                    ๕.๒ ตัวเลขแรก ๑ งานที่เกี่ยวกับการบังคับบัญชา และการรบ
                                                         (๑) ตัวเลข ๑ ปืนใหญ่ จรวด
                                                         (๒) ตัวเลข ๒ ม้า ยานเกราะ
                                                         (๓) ตัวเลข ๓ ช่าง
                                                         (๔) ตัวเลข ๔ ทำควัน
                                                         (๕) ตัวเลข ๕ ราบ
                                                         (๖) ตัวเลข ๗ ปรมาณู
                                                         (๗) ตัวเลข ๙ นักบิน
                                    ๕.๓ ตัวเลขแรก ๒ งานเกี่ยวกับธุรการ, การบริหาร และการฝึก
                                                         (๑) ตัวเลข ๐ ฝ่ายอำนวยการ
                                                         (๒) ตัวเลข ๑ สบ., ธก.สง., หน.หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย ยว., ฝอ.
                                                         (๓) ตัวเลข ๒ กำลังพล
                                                         (๔) ตัวเลข ๓ สัสดี, คัดเลือกคน, แรงงานพลเรือน
                                                         (๕) ตัวเลข ๔ ทะเบียนประวัติ, ประวัติศาสตร์
                                                         (๖) ตัวเลข ๕ ฝึก ศึกษา
                                                         (๗) ตัวเลข ๖ จ่าศาล, เทคนิค&นโยบาย, ทำอัตรา, กบ., เคลื่อนย้าย
                                                         (๘) ตัวเลข ๗ ครู, อจ.
                                                         (๙) ตัวเลข ๘ ทำตำรา&แบบฝึก, ครู
                                                         (๑๐) ตัวเลข ๙ หน.บก., ผบ.ร้อย.บร.
                                    ๕.๔ ตัวเลขแรก ๓ งานเกี่ยวกับการแพทย์ และสุขาภิบาล
                                                         (๑) ตัวเลข ๐ ฝอ., นิวเคลียร์, เวชกรรมป้องกัน, อุตสาหกรรม
                                                         (๒) ตัวเลข ๑ แพทย์สาขาต่าง ๆ
                                                         (๓) ตัวเลข ๒ สัตวแพทย์, หน้าที่ด้านอาหาร
                                                         (๔) ตัวเลข ๓ ห้องปฏิบัติการ, จุลินทรีย์, ห้องปฏิบัติการรังสี, เคมี, ปาราสิต, เทคนิคการแพทย์, กีฏวิทยา, โภชนาการ, พยาธิ, สรีระ, ตรวจสายตา
                                                         (๕) ตัวเลข ๔ ชีวะบำบัด, กายภาพบำบัด, อาหารวิทยา รพ., พยาบาล
                                                         (๖) ตัวเลข ๕ ผบ.หน่วยรักษาพยาบาล, น.พยาบาล
                                                         (๗) ตัวเลข ๖ สังคมสงเคราะห์
                                    ๕.๕ ตัวเลขแรก ๔ งานเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง
                                                         (๑) ตัวเลข ๐ ส่งกำลัง, ฝพธ.
                                                         (๒) ตัวเลข ๑ อาหาร
                                                         (๓) ตัวเลข ๒ ร้านค้า, พธ.ประจำที่ตั้ง, การขาย, เกียกกาย
                                                         (๔) ตัวเลข ๓ จัดซื้อ, อสังหาฯ, ควบคุมการผลิต&อุตสาหกรรม, สัตวภัณฑ์, การสัตว์
                                                         (๕) ตัวเลข ๔ สาย ส., ตปท., บรรจุหีบห่อ, พธ., คลัง, ขส., พ.
                                                         (๖) ตัวเลข ๕ สพ., เคมี
                                                         (๗) ตัวเลข ๖ รวบรวม, ซ่อม, แจกจ่าย
                                                         (๘) ตัวเลข ๗ เครื่องทำความเย็น
                                                         (๙) ตัวเลข ๘ ซบร.สาย สพ., ยานยนต์, เครื่องควบคุมการยิง, ยาง, ร่ม, อากาศยาน, การซักฟอก, รถไฟ, หม้อน้ำ, เครื่องเหล็ก, ช., หล่อหลอมโลหะ, สาย สร., แว่นตา, โลหะแผ่นและท่อต่อ
                                                         (๑๐) ตัวเลข ๙ ประปา, ป่าไม้, เครื่องทำแก๊ส, ผลิตผลปิโตรเลียม
                                    ๕.๖ ตัวเลขแรก ๕ งานเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการสวัสดิการ
                                                         (๑) ตัวเลข ๐ สวัสดิการ, บำรุงความรู้
                                                         (๒) ตัวเลข ๒ ดย.
                                                         (๓) ตัวเลข ๓ อศจ.
                                                         (๔) ตัวเลข ๔ การพิมพ์, ปชส.
                                                         (๕) ตัวเลข ๕ การศึกษาฝ่ายพลเรือน, แถลงข่าว, วิทยุกระจายเสียง, ปรับสภาพร่างกาย
                                    ๕.๗ ตัวเลขแรก ๖ งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการงบประมาณ
                                                         (๑) ตัวเลข ๐ ปช., การคลัง
                                                         (๒) ตัวเลข ๑ กง.&บช., บช., ตรวจบัญชี
                                                         (๓) ตัวเลข ๒ กง.ฝอ., ธนารักษ์,
                                                         (๔) ตัวเลข ๓ กง., งบประมาณ
                                                         (๕) ตัวเลข ๔ สถิติ, เศรษฐกิจ
                                    ๕.๘ ตัวเลขแรก ๗ งานทางเทคนิคด้านวิศวกรรม และเทคนิคที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
                                                         (๑) ตัวเลข ๐ ผบ.ช.พล, ช.ประจำส่วนอำนวยการ, ช.สาธารณะและสาธารณูปโภค, อุปกรณ์ถ่ายภาพ
                                                         (๒) ตัวเลข ๑ ช.ก่อสร้าง, ซบร.สาธารณูปโภค, ช.ยย., ช.กำกับการทาง
                                                         (๓) ตัวเลข ๒ ซบร.เรือ, ท่าเรือ, อู่เรือ, ประดาน้ำ
                                                         (๔) ตัวเลข ๓ เคมี, ฟิสิกส์, โลหะกิจ, อนินทรีย์เคมี, ผลิตยุทโธปกรณ์, ประเมินผลนิวเคลียร์, ห้องทดลองผลิตผลปิโตรเลียม
                                                         (๕) ตัวเลข ๔ ฝ่ายการผลิต, ป้องกันอันตราย
                                                         (๖) ตัวเลข ๕ เครื่องกล, เครื่องปรับอากาศ&เครื่องทำความเย็น, ทดสอบยุทโธปกรณ์สาย สพ.
                                                         (๗) ตัวเลข ๖ อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
                                                         (๘) ตัวเลข ๗ ทางสาย
                                                         (๙) ตัวเลข ๘ วิทยุ
                                                         (๑๐) ตัวเลข ๙ โยธา, มวลดิน, สำรวจ, ภูมิมาปนวิทยา, แผนที่, ก่อสร่างฝ่ายการรถไฟ, ปิโตรเลียม, ท่อ, ธรณี, สุขาภิบาล

                                    ๕.๙ ตัวเลขแรก ๘  งานด้านวิทยาศาสตร์
                                                         (๑) ตัวเลข ๐ เศรษฐกิจ
                                                         (๒) ตัวเลข ๑ กฎหมาย
                                                         (๓) ตัวเลข ๒ อุตุ
                                                         (๔) ตัวเลข ๓ ภูมิศาสตร์
                                                         (๕) ตัวเลข ๕ ภาพถ่าย. ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และโทรทัศน์
                                    ๕.๑๐ ตัวเลขแรก ๙  งานเกี่ยวกับด้านการข่าว
                                                         (๑) ตัวเลข ๑ ทหารสารวัตร, พิสูจน์หลักฐาน, ผบ.หน่วยรักษาการณ์
                                                         (๒) ตัวเลข ๒ ให้ความปลอดภัยแก่หน่วยยุทธปัจจัย, ทำลายวัตถุระเบิด
                                                         (๓) ตัวเลข ๓ ขว., ผชท., สจว., โฆษณาชวนเชื่อภาษาต่างประเทศ, จเร, ซักถามเชลยศึก, ทำเนียบกำลังรบ, สืบสวนสอบสวน, การแปล, ล่าม, ตรวจข่าว, ประสานข่าวกรองทางเทคนิค, รปภ., น.ช่างพราง
                                                         (๔) ตัวเลข ๓ ภูมิศาสตร์
                                                         (๕) ตัวเลข ๕ ภาพถ่าย. ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และโทรทัศน์
      หมายเลข ชกท. นายทหารประทวน และพลทหาร ประกอบด้วยกลุ่มตัวเลขหลัก ๓ ตัว  และตัวเลขหลังจุดทศนิยมอีก ๑ ตัว  รวม ๔ ตัว 
                    ตัวเลขตัวที่ ๑  หมายถึงประเภทงาน  มีตั้งแต่ ๑ ถึง ๐ 
                                    ตัวเลข ๑    ประเภทรบ,             ตัวเลข ๒    ประเภทอิเล็กทรอนิกส์
                                    ตัวเลข ๓   ประเภทไฟฟ้า,       ตัวเลข ๔    ความประณีต,
                                    ตัวเลข ๕   การฝีมือ,                  ตัวเลข ๖    เครื่องจักรกล
                                    ตัวเลข ๗   งานเสมียน,             ตัวเลข ๘    แผนภาพ
                                    ตัวเลข ๙    ประเภทเทคนิค,     ตัวเลข ๐     ประเภทพิเศษ
                    ตัวเลขตัวที่ ๒  ได้จากการแบ่งงานแต่ละประเภทออกเป็นจำพวก  เช่น ๑๐ ประเภททั่วไป, ๑๑ ทหารราบ ๑๒ ทหารช่าง ๑๓  ทหารยานเกราะ ๑๔ ทหารปืนใหญ่ ๑๕ ทหารม้า
                    ตัวเลขตัวที่ ๓ ได้จากการแบ่งงานแต่ละจำพวกออกเป็นหน้าที่ย่อย เช่น ๑๑๑ ทหารราบอาวุธเบา, ๑๑๒ ทหารราบอาวุธหนัก, ๑๑๓ นายสิบยุทธการและการข่าวทหารราบ ๑๓๑ ทหารประจำยานเกราะ,   ๑๓๒ นายสิบยุทธการและการข่าวทหารยานเกราะ
                    เลข ชกท. ประกอบเป็นตัวหลังจุดทศนิยม  ต่อท้ายกลุ่มตัวเลข ๓ ตัวแรก  บอกชั้นยศของกำลังพลผู้นั้น 
                         .๑ คือพลทหารปี ๑,   .๒ คือพลทหารปี ๒,  
                         .๓ คือ ส..กองประจำการ หรือพลอาสาสมัคร, .  คือ ส..,
                         .๕ คือ ส..,           .๖ คือ ส.., 
                         .๗ คือ จ...,          ๘ คือ จ...,   
                         .๙ คือ จ...,         .๐ คือ จ.พิเศษ
                    ตัวอย่าง  ชกท. ๖๔๐.๖ คือ พลขับรถ ยศ ส..
     ลักษณะการใช้เลข ชกท.
                    ๑ ใช้ประกอบในการออกคำสั่งปรับย้าย
                 ๒ ใช้ประกอบในการออกคำสั่งเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ นอกจากระบุชื่อหลักสูตรแล้ว ต้องกำหนดเลข ชกท. ซึ่งกำหนดไว้สำหรับหลักสูตรนั้นด้วย
                    ๓ ประกาศนียบัตร รร.ทหารต่าง ๆ ต้องระบุเลข ชกท.ด้วย
                    ๔ ตำแหน่งทุกตำแหน่งในอัตราของทุกหน่วย ต้องมีเลข ชกท.
                    ๕ ทำเนียบและประวัติ ต้องมีการกรอกหมายเลข ชกท.ต่าง ๆ ได้รับเมื่อใด ด้วยวิธีใด
 หน้าที่จ่ากองร้อย
 จ่ากองร้อย
๑. เขาจะเป็น นายทหารประทวนที่อาวุโสสูงสุดโดยปกติจะเป็นทหารที่มีประสบการณ์มากที่สุดกองร้อย เขาจะเป็นผู้ให้คปรึกษาทางยุทธวิธีหลักและมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในงานของ นายทหารประทวน เขาจะช่วยเหลือ ผู้บังคับบัญชาในการวางแผน การประสานงาน และการกำกับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนภารกิจของหน่วย เขาจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ ผู้บังคับกองร้อยสั่งการหรือเมื่อหน้าที่กำหนดให้ทำ
. หน้าที่เฉพาะของจ่ากองร้อยจะประกอบด้วย
.) ปฏิบัติและกำกับดูแลงานประจำ ซึ่งรวมไปถึงการบังคับให้ ระเบียบปฏิบัติประจำทางยุทธวิธีมีผล การวางแผน การประสานงานในการฝึก การประสานงานและรายงานการบุคคลและการปฏิบัติ การกำกับดูแลสิ่งอุปกรณ์ การปรนนิบัติบำรุง การติดต่อสื่อสาร อนามัยส่วนบุคคลและการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ
.) กำกับดูแล ตรวจ หรือติดตามเรื่องต่างๆ ที่ ผู้บังคับกองร้อยกำหนดขึ้น(ตัวอย่างเช่น ตรวจการณ์และรายงานพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อย ตรวจสอบตอน ค. หรือตรวจแผ่นจดระยะ
.) ช่วยเหลือและประสานงานรวมกบรอง ผู้บังคับกองร้อยและเตรียมที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนรอง ผู้บังคับกองร้อย
.) ทำการนำส่วนที่จัดตั้งเพื่อภารกิจหรือหน่วยรองตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
 นายสิบสื่อสาร
๑. มีหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติ การปรนนิบัติบำรุง และทำการติดตั้ง การติดต่อสื่อสารทั้งทางสายและทางวิทยุ อีกทั้งยังรวมไปถึงการรับและส่งข่าวสารประจำและทำการตรวจสอบการสื่อสารเมื่อต้องการ
๒.กำกับดูแลที่บังคับการ เพื่อทำการส่งต่อข่าวสาร เฝ้าฟังสถานการณ์ทางยุทธวิธี จัดตั้งแผนในการรักษาความปลอดภัยต่อที่บังคับการ เฝ้าฟังวิทยุตามกำหนดเวลา ให้ข่าวสารแก่ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงเหตุการณ์ที่สำคัญ
๓.เขาต้องจำกัดปัญหาที่เกิดขึ้นในจากอุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารและเตรียมการที่จะทำการซ่อมบำรุงเครื่องมือใน การติดต่อสื่อสารระหว่างกองร้อยและกองพัน
๔. รับผิดชอบในการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ทั้งมวลของเครื่องมือในตอนสื่อสารตลอดจนการร้องขอ เอกสารการรับเบิก การฝึก การรักษาสภาพ การรักษาความปลอดภัย และการใช้ สิ่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ
๕. ให้ข้อเสนอแนะแก่ ผู้บังคับกองร้อยในการวางแผนและการใช้ ระบบการติดต่อสื่อสาร จากแนวทางที่ ผู้บังคับกองร้อยให้ เขาจะเตรียมการหรือช่วยเหลือในการเตรียม คำสั่งยุทธการข้อที่ ๕
 พลวิทยุโทรศัพท์
๑. พลวิทยุโทรศัพท์มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติและทำหน้าที่ในการปรนนิบัติบำรุงวิทยุที่ได้รับการแบ่งมอบตลอดจนเตรียมการสำหรับการปฏิบัติการพิเศษ ( การปฏิบัติการทางน้ำ พื้นที่หนาวจัด การยุทธส่งทางอากาศ การเคลื่อนที่โจมตีทางอากาศ )
๒. การเข้าและถอดรหัสของเอกสาร การปรับเสาอากาศในสนามยามฉุกเฉิน
๓. พลวิทยุโทรศัพท์ต้องมีความเข้าใจในภารกิจของกองร้อย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ ผู้บังคับกองร้อยได้รับบาดเจ็บ พลวิทยุโทรศัพท์จะเป็นผู้เดียวที่ใช้วิทยุในเวลานั้น ณ เวลาดังกล่าวเขาอาจจะร้องขอและปรับการยิง ปืนใหญ่ ร้องขอการส่งกลับทางการแพทย์หรือขอเพิ่มเติม สิ่งอุปกรณ์
๔. พลวิทยุโทรศัพท์อาจจะช่วยเหลือในการเตรียม คำสั่งยุทธการด้วยการทำสำเนาแผ่นบริวารหรือการสร้างโต๊ะทราย
 นายสิบส่งกำลัง
๑. นายสิบส่งกำลังทำการร้องขอ รับ และแจกจ่ายเก็บรักษาและดำรงสภาพหมุนเวียน สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ของกองร้อย เขาจะประสานความต้องการกับจ่ากองร้อยและ นายทหารส่งกำลังบำรุง
๒. ในขณะที่อยู่กับขบวนสัมภาระของกองพัน นายสิบส่งกำลังจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบหรือ นายทหารส่งกำลัง เขาจะใช้ข่ายวิทยุธุรการและส่งกำลังของกองพันใน การติดต่อสื่อสารกับกองร้อย
๓. เขาอาจจะได้รับมอบให้ควบคุมยานพาหนะและพลขับในกรณีที่กองร้อยได้รับการแงมอบ
๔. เขาจะเฝ้าฟังสถานการณ์ทางยุทธวิธีและมีส่วนร่วมเมื่อมีการร้องขอการส่งกำลังบำรุง ในบทที่ ๘ จะมีรายละเอียดในการร้องขอการสนับสนุนการช่วยรบเพิ่มเติม